PDB ID or protein name
1a1p
1a7y
1a7z
1aj1
1ay3
1bdk
1cwa
1dsr
1e9w
1etn
1evd
1lcm
1lv4
1mqx
1mqy
1mqz
1n2y
1plw
1qfi
1qow
1qvl
1t5m
1t5n
1w3m
1w9n
1wco
1xt7
1xy2
1xy4
2dde
2igz
2jqc
2ktn
2kto
2l2y
2m6d
2m6h
2m8v
2mh5
2mi1
2mwl
2n2f
2n5y
2nae
2npv
2oyv
2xjh
4k7t
4oz7
5o0z
6f3w

List of related PDB entries:

1cyb
1cya
1csa
2l2w
2l2x
2l2z
4hp2
1etl
1etm
1evc
1evb
1eva
2ie3
5jpf
1fjm
1plx
2lwc
2ox2
1qvk
1ski
1skk
2otq
1skl
1npo
1xy1
2mgo
2ru2
1xy9
1xy8
1xy6
1xy5
1xxz
2ih0
2jqb
2yyf
2m6f
2m6c
2m6e
2m6g
2n5w
2lyw
2lng
2lne
2oyw
2lnf
2xji
6f27
6f3x
6f3y